Zpět

Stanovy

Čl. I
Název a sídlo spolku

Název:
Spolek Deštník
Sídlo:
U školy 252, 533 61 Choltice

Čl. II
Stanovy

Spolek Deštník (dále též jen „spolek“) je právnickou osobou. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí zákonem a těmito stanovami.

Čl. III
Cíle, poslání a principy

Účelem spolku je propojení, podpora a propagace sociální, kulturní a charitativní činnosti.

Čl. IV
Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. III. Tento účel je naplňován zejména:
 1. Organizací a pořadatelskou činností k uskutečnění benefičního festivalu „Choltický deštník“.
 2. Provozováním benefičních koncertů, festivalů a kulturně charitativních projektů.
 3. Podporou tvorby ochotnického divadelnictví, šířením kulturní osvěty, pořádáním zeměpisných a kulturních přednášek.
 4. Organizováním dalších hudebních, kulturních, sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, jejichž výtěžek slouží k naplnění účelu spolku popsaného v čl. III.
 5. Zajišťováním volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých ze skupin ohrožených, sociálně slabých, mentálně či
 6. fyzicky postižených občanů.
 7. Spoluprací s dalšími organizacemi zabývající se podobnou charitativní, sociální či kulturní činností.

Čl. V
Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let. O přijetí rozhoduje členská schůze. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi.

2. Práva členů: 3. Povinnosti členů 4. Členství ve spolku zaniká

Čl. VI
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:
 1. Členská schůze
 2. Výbor spolku

Čl. VII
Členská schůze

  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 1. Tvoří ji všichni členové spolku.
 2. Členská schůze volí výbor spolku.
 3. Členskou schůzi svolává výbor spolku dle potřeby, nejméně však jednou za rok, písemnými pozvánkami předanými členům spolku alespoň 14 dnů před konáním členské schůze.
 4. Schvaluje změny stanov spolku.
 5. Schvaluje vstup nových členů a rozhoduje o vyloučení členů, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení na základě návrhu vyloučeného člena.
 6. Je usnášení schopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.
 7. Každý člen má při hlasování jeden hlas. Pokud schůze rozhoduje o sporných otázkách týkajících se člena (např. vyloučení), tento člen nehlasuje.
 8. Rozhoduje o zániku spolku.
 9. Mimořádná členská schůze může být svolána na doručení písemné žádosti výkonnému výboru alespoň jedné třetiny členů spolku.

Čl. VIII
Výbor

 1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku.
 2. Výbor má 3 členy a členství ve výboru vzniká volbou na členské schůzi na základě návrhu některého ze členů.
 3. Funkční období každého člena je pětileté.
 4. Výbor volí ze svých členů předsedu, jednatele a hospodáře.
 5. Členové výboru spolku zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem a podepisují se za něj tak, že k názvu spolku a označení funkce ve výboru připojí svůj podpis.
 6. Výbor vykonává usnesení členské schůze a v souladu s nimi a s účelem spolku rozhoduje v době mezi členskými schůzemi o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze, včetně hospodaření a nakládání s majetkem.
 7. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování účelu spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 8. Schůzka výboru je svolávána kterýmkoli jeho členem podle potřeby. Pokud nebude termín jednání dohodnut na předchozí schůzce, svolává se výbor elektronicky (e-mail) nebo telefonicky. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů.

Čl. IX
Zásady hospodaření

Spolek deštník hospodaří s movitým a nemovitým majetkem Zdroji majetku jsou
 1. Dary a příspěvky právnických a fyzických osob.
 2. Dotace a granty.
 3. Příjmy z vlastních aktivit spolku
Za hospodaření s majetkem zodpovídá výkonný výbor a každoročně zveřejňuje zprávu o hospodaření a konečném stavu majetku.

Čl. X
Zánik spolku

Spolek zaniká rozpuštěním anebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze, současně členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

Stanovy navrhuje přípravný výbor ve složení:

Ing. Jan Čermák
Lenka Brožková
Mgr. Hana Kubelková
V Cholticích 14.7.2014